Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij Vitamine Bo.

Identiteit van de ondernemer

Vitamine Bo
Handelend onder de naam/namen: Vitamine Bo

Vestigings- & bezoekadres:
Allengaweg 1
8822 WJ Arum

Telefoonnummer : 0517-745090 (lokaal tarief)
Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00
E-mail: via dit formulier

KvK-nummer: 86875671
Btw-identificatienummer Nederland: NL864128964B01

 • Algemeen
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Vitamine Bo, met haar opdrachtgevers en/ of klanten, hierna te noemen opdrachtgever of opdrachtgevers. Deze algemene vooraarden zijn ook van toepassing op het elektronische, ofwel op de website getoonde artikelen van Vitamine Bo.
  • Voordat een overeenkomst wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden; deze aanvullingen en/ of afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij zij gemaakt zijn.
  • De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst tussen Vitamine Bo en de opdrachtgever kunnen niet aan derden worden overgedragen, tenzij schriftelijke toestemming van Vitamine Bo.
  • Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing. Hierbij wijst Vitamine Bo de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
  • In onderhavige algemene voorwaarden hebben de volgende privacy gerelateerde begrippen, steeds geschreven met een hoofdletter, onderstaande betekenis:
   1. AVG: (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming;
   2. Datalek: inbreuk in verband met Persoonsgegevens welke ingevolge de AVG meldingsplichtig is, zoals een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging van de Persoonsgegevens, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking daarvan, of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens;
   3. Informatie: informatie, gegevens, stukken, materialen en instructies of vertrouwelijke informatie ontvangen van opdrachtgevers of van derden op verzoek van opdrachtgevers.
   4. Persoonsgegevens: Persoonsgegevens van opdrachtgevers dan wel van haar medewerkers of wederpartijen en hun vertegenwoordiging, zoals bijvoorbeeld naam, e-mailadressen, telefoonnummers, etc.
 • Aanbiedingen/ aanbod

2.1 Alle door Vitamine Bo mondeling, via brieven, e-mail en op internetsites genoemde prijzen, offertes en leveringstermijnen zijn uitsluitend informatief en op geen enkele wijze bindend voor Vitamine Bo. De op de website aangeboden producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod.

2.2 Gegevens betreffende het aangeboden, zoals eigenschappen, maten en gewicht dienen ter informatie en zijn voor Vitamine Bo niet bindend. Afbeeldingen bij producten zijn een indicatieve weergave van de aangeboden producten. Vitamine Bo kan niet garanderen dat de weergegeven eigenschappen zoals kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van producten.

2.3 Indien een aanbod voor het sluiten van een overeenkomst een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.4 Het aanbod voor het sluiten van een overeenkomst op afstand bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/ of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling mogelijk te maken. Als Vitamine Bo in het kader van een te sluiten overeenkomst gebruikt maakt van afbeeldingen geven deze afbeeldingen een indicatieve weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Vitamine Bo niet en kunnen grond zijn om de overeenkomst geen gestand te doen geven.

2.5 Elk aanbod voor het sluiten van een overeenkomst bevat zodanige informatie, dat voor opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, in offertes standaard exclusief belastingen, op de website standaard inclusief belastingen, en de eventuele kosten van transport, tenzij anders aangegeven.

 • Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand zijn gekomen nadat Vitamine Bo de order schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de order. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Vitamine Bo en deze algemene voorwaarden. Kennelijke vergissingen of verschrijvingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen grond zijn om de overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Vitamine Bo hiertoe besluit zal zij dit de opdrachtgever onverwijld laten weten.

3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.3 Indien opdrachtgever het aanbod aanvaard, bevestigt Vitamine Bo de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Vitamine Bo is bevestigd, kan opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst om welke reden dan ook niet tot stand is gekomen en er reeds vooruit betaald is door de opdrachtgever, verbindt Vitamine Bo zich om zo snel mogelijk doch binnen 30 (dertig) dagen de betaalde bedragen terug te betalen aan de opdrachtgever.

3.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand is gekomen, treft Vitamine Bo passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving.

3.5 Vitamine Bo kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of opdrachtgevers aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst. Indien Vitamine Bo op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.6 Vitamine Bo zal bij aankoop van een product of dienst aan opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

 1. a) het bezoekadres van Vitamine Bo;
 2. b) de voorwaarden waaronder en wijze waarop opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. d) de in de algemene voorwaarden al genoemde gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens als aan opdrachtgevers heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;
 5. e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst.

3.7 Wijzigingen in de overeenkomst van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Vitamine Bo aanvaard worden. Indien dat een hogere prijs veroorzaakt dan is Vitamine Bo gerechtigde de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Dit geldt ook voor een lagere prijs.

3.8 Vitamine Bo behoudt zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

3.9 Indien er een overeenkomst wordt aangegaan die strekt tot het regelmatig (bijvoorbeeld wekelijks) bezorgen van producten, betreft het overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde schriftelijk of via e-mail worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

3.10 De opdrachtgever kan indien gewenst de overeenkomst, die strekt tot het regelmatig bezorgen van produceren, pauzeren. Dit betekent dat in een bepaalde week de levering van de producten uitvalt. De week erna wordt de bezorging hervat, tenzij er opnieuw gepauzeerd wordt. De mededeling over het pauzeren van de overeenkomst dient minimaal één maand vóór de bezorgdatum te worden doorgegeven.

3.11 Indien er eenmalig producten besteld worden, vormt dit een overeenkomst voor bepaalde tijd. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt niet automatisch verlengd maar stopt vanzelf.

 • Herroepingsrecht overeenkomst

4.1 Vanwege de aard van de producten van Vitamine Bo, namelijk vers en met een beperkte houdbaarheid, heeft de opdrachtgever niet de mogelijkheid om de overeenkomst na de totstandkoming te ontbinden of te herroepen Vitamine Bo staat in voor de kwaliteit van de producten en bij retourneren is deze kwaliteit niet meer te waarborgen. Om die reden is het recht van herroeping na totstandkoming uitgesloten.

 • Prijzen

5.1 Alle prijzen die Vitamine Bo in rekening brengt bij het uitvoeren van de overeenkomst zijn in euro’s, inclusief BTW en andere met de overeenkomst gepaarde gaande kosten, zoals transport, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 De prijs die wordt vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de opdrachtgever. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

5.3 Vitamine Bo behoudt het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment, maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 • Levertijd, levering en risico

6.1 De in de opdrachtbevestiging en/of overeenkomst genoemde datum geldt niet als fatale termijn. Bij niet tijdige levering heeft Vitamine Bo nog 21 dagen om alsnog te presteren, als levering niet binnen deze termijn kan plaatsvinden heeft en dit is medegedeeld aan de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is alsdan van overeenkomstige toepassing.

6.2 Vitamine Bo hanteert standaard een leveringstermijn van 8 dagen na akkoord op de offerte, echter, overschrijding daarvan maakt haar niet aansprakelijk en geeft de opdrachtgever niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst en betaling van de goederen te weigeren.

6.3 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever zo snel mogelijk bericht nadat de bestelling is geplaatst.

6.4 Leveringen vinden plaats op het door de opdrachtgever opgegeven adres. Vitamine Bo kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de opdrachtgever zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/ of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de producten van Vitamine Bo of FRL, op de dag/tijdstip van bezorging. Van zodra te leveren producten geleverd/aangeboden zijn op het opgegeven lever adres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de opdrachtgever

6.5 Vitamine Bo heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.6 Indien de opdrachtgever niet op het afleveradres aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen dan wordt het, indien mogelijk, bij de buren afgeleverd of door de brievenbus.

6.7 Deelleveringen of uitvoering van de opdracht in gedeelten is toegestaan. Indien de opdrachtgever een deellevering niet binnen de overeengekomen termijn afneemt, heeft Vitamine Bo, te hare keuze, het restant af te leveren en op de gebruikelijke manier te factureren, of de overeenkomst, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd te annuleren. Artikel 3.3 is alsdan van overeenkomstige toepassing.

6.8 De verpakkingen van de te leveren goederen staan ter keuze van Vitamine Bo.

7) Betalingen

7.1 In de regel dient de opdrachtgever bij de totstandkoming van de overeenkomst op afstand te betalen met behulp van Ideal of een andere op de website van Vitamine Bo aangegeven betalingsmethode. Een bestelling wordt behandeld zodra Vitamine Bo akkoord krijgt van de instelling voor de beveiligde bankbetaling.

7.2 Indien de opdrachtgever om wat voor reden dan ook niet direct bij de totstandkoming van de overeenkomst op afstand betaald heeft, dan dient de opdrachtgever het verschuldigde bedrag te voldoen voordat de overeenkomst wordt uitgevoerd en de producten geleverd worden.

7.3 De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Vitamine Bo te melden.

7.4 De opdrachtgever is niet bevoegd om het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen/te verrekenen.

7.5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8) Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder in elke geval maar niet uitsluitend logo’s, teksten, beelden en geluiden berusten bij Vitamine Bo of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft.

8.2 Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

9) Klachtenregeling

9.1 Vitamine Bo staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/ of overheidsvoorschriften.

9.2 De opdrachtgever dient direct na levering te controleren of de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en indien dit niet geval is, direct, doch uiterlijk binnen twee dagen na de levering, de klacht schriftelijk of per e-mail door te geven aan Vitamine Bo. Vitamine Bo zal er voor zorgen dat producten die niet zijn aangekomen  zo spoedig mogelijk (alsnog) worden afgeleverd. Terugzending van de producten op verzoek van Vitamine Bo dient te geschieden in de toestand zoals de producten zijn geleverd.

9.3 Indien na onderzoek van Vitamine Bo blijkt dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst dan heeft de opdrachtgever recht op een vervangend product mits leverbaar. Mocht het vervangende product niet leverbaar zijn dan mag opdrachtgever een ander product uitzoeken voor de waarde van het product dat niet bleek te voldoen of heeft de opdrachtgever recht op restitutie. Indien de eigenschappen van het geleverde wel voldoen aan de overeenkomst zal Vitamine Bo in overleg treden met de klant.

9.4 Vitamine Bo registreert alle klachten en behandelt deze stuk voor stuk op een adequate wijze. Het is er Vitamine Bo alles aan gelegen om de opdrachtgever een goede oplossing te bieden of eventueel te compenseren.

9.5 Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk en volledig en duidelijk omschreven worden aan Vitamine Bo. De indicatie voor het behandelen van de ingediende klacht is binnen twee werkdagen. In de regel wordt ontvangst van een klacht binnen één werkdag bevestigd.

10 Privacy

10.1 U als betrokkene kan op eender welk moment uw persoonsgegevens die wij van u verwerken, inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@vitaminebo.nl met uw vraag tot wijziging of schrapping.

10.2 In het kader van de opdracht is het noodzakelijk dat Vitamine Bo Persoonsgegevens ten behoeve van opdrachtgevers verwerkt. Vitamine Bo is niet gerechtigd om de Persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de opdracht, voor het sturen van uitnodigingen en het verzenden van nieuwsbrieven mits dit laatste alleen betrekking heeft op de Persoonsgegevens van de opdrachtgevers zelf.

10.3 Zowel Vitamine Bo als de opdrachtgever zijn in het kader van de opdracht beiden verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de door of namens opdrachtgever aan Vitamine Bo verstrekte Persoonsgegevens.

10.4 Indien Vitamine Bo kan worden aangemerkt als verwerker in de zin van de AVG zullen er separatie verwerkersafspraken gemaakt worden die voldoen aan de wettelijke vereisten van de AVG.

10.5 De bepalingen hierna gaan alleen over de relatie tussen Vitamine Bo en opdrachtgever waarbij beiden verwerkingsverantwoordelijke zijn.

10.6 Op opdrachtgever rust als verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving alsmede eventueel toepasselijke contractuele of interne verplichtingen op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder begrepen het nemen van passende beveiligingsmaatregelen bij het verstrekken van de Persoonsgegevens aan Vitamine Bo.

10.7 Opdrachtgever garandeert jegens Vitamine Bo dat zij bevoegd is tot verstrekking van de in het eerste lid bedoelde Persoonsgegevens (dus een wettelijke grondslag heeft) aan Vitamine Bo en vrijwaart Vitamine Bo van alle aanspraken van derden met betrekking tot die Persoonsgegevens, behoudens van datgeen waarvoor Vitamine Bo zelf aansprakelijk is op grond van de wet.

10.8 Aangezien Vitamine Bo en opdrachtgever ieder verwerkingsverantwoordelijke zijn, bestaat er geen wettelijke plicht in de zin van (artikel 28) de AVG om nadere schriftelijke afspraken te maken over de privacy van de betrokkenen ten aanzien waarvan de Persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen Partijen. Ieder der Partijen draagt daarbij zijn eigen wettelijke verantwoordelijkheden richting de betrokkenen. Wel is het belangrijk dat ieder zorgvuldig en rechtmatig conform de AVG omgaat met de Persoonsgegevens.

10.9 Voor zover in het kader van de werkzaamheden door Vitamine Bo Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Uitvoeringswet Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

10.10 Vitamine Bo verleent medewerking aan opdrachtgever voor zover mogelijk en relevant wanneer een betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.

10.11 Vitamine Bo informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over het ontdekken van een Datalek waarbij Persoonsgegevens van opdrachtgever zijn betrokken. Vitamine Bo zal opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek.

10.12 Vitamine Bo zal de volgende informatie verstrekken aan opdrachtgever in geval van een Datalek van de Persoonsgegevens bij Vitamine Bo:

 1. Een omschrijving van het Datalek;
 2. Gegevens omtrent de Persoonsgegevens zoals type/soort, hoeveel personen zijn betrokken, de identiteit van de personen betrokken bij het Datalek;
 3. De getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de betrokkenen te beperken en het Datalek te verhelpen;
 4. De duur van het Datalek en het ontstaansmoment.

10.13 Communicatie aan betrokkenen over het Datalek zal geschieden in overleg met de opdrachtgever.

10.14 Wanneer de opdracht tussen Vitamine Bo en opdrachtgever eindigt, zal Vitamine Bo de Persoonsgegevens die zij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de opdracht teruggeven aan de opdrachtgever en/of vernietigen tenzij een wettelijke bewaarplicht zich daartegen verzet.

11 Aansprakelijkheid

11.1 Vitamine Bo is alleen aansprakelijk voor direct schade die is ontstaan door Vitamine Bo. Hieronder kunt u verstaan materiële schade aan de geleverde producten.

11.2 De opdrachtnemer is verplicht de productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen, transport en bewaarinstructies en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van deze instructies is Vitamine Bo niet aansprakelijk en de opdrachtgever vrijwaart Vitamine Bo tegen eventuele aanspraken van derden.

11.3 Vitamine Bo is slechts aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Vitamine Bo, of indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Vitamine Bo of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Vitamine Bo verzekerd is.

11.4 Aansprakelijkheid van Vitamine Bo voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

11.5 Vitamine Bo is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, de gevolgen van epidemieën en pandemieën, brand, storingen bij Vitamine Bo of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Vitamine Bo gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst. In geval van overmacht is Vitamine Bo niet verplicht de overeenkomst 3voor te zetten.

11.6 De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea’s gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van Vitamine Bo. Zij kunnen hier een beroep op doen.

12 Geschillen

12.1 Op overeenkomsten tussen Vitamine Bo en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekkingen hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.

12.2 Indien er moeilijkheden ontstaan tijden de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Vitamine Bo zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Nederland bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht plaats van levering of de woonplaats van de klant. De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Vitamine Bo zijn onderworpen aan Nederlands recht.

13 Wijzigingen algemene voorwaarden

13.1 Vitamine Bo heeft het te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

13.2 Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten op afstand.

13.3 Vitamine Bo zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Download hier de algemene voorwaarden in PDF.