Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van vitaminebo.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Vitamine Bo. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden. Het plaatsen van een bestelling op de website van Vitamine Bo leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Vitamine Bo behoudt het recht deze algemene voorwaarden op ieder moment te mogen wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende bestellingen gelden de voorwaarden die op dat moment van toepassing waren op de totstandkoming van de overeenkomst.

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– “Vitamine Bo’: de website van de vitaminebo.nl waarop producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten verder vermeld als Vitamine Bo,
– “Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website “Vitamine Bo”,
– “Bestelling”: de aanvraag die door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Vitamine Bo en de klant van “Vitamine Bo” met betrekking tot de producten die worden aangeboden op de webshop,
– “Producten”: alle goederen aangeboden door Vitamine Bo via de website.

Producten:
De informatie en/ of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande melding.

Producten zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.
De klant en Vitamine Bo komen overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Vitamine Bo hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Vitamine Bo behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:
– Bij het niet voorradig zijn van een product,
– Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van een klant,
– Bij overmacht

Prijzen:
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel een overeenkomst met Vitamine Bo te mogen claimen of te veronderstellen.
De prijs die wordt vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Vitamine Bo behoudt het recht op de prijs van een product te wijzigen op elk moment, maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Betaling:
Online betalingen gebeuren via een multisafepay betaal module. Online betalen kan met een Visa-, masterkaart en IDEAL. Een bestelling wordt behandeld zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling.
Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Vitamine Bo kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever.
Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Vitamine Bo.

Herroepingsrecht
Vitamine Bo staat voor verse producten en hierdoor heeft de klant niet de mogelijkheid de overeenkomst na de totstandkoming te ontbinden. Vitamine Bo staat in voor de kwaliteit van haar producten. Bij het retourneren van de producten van Vitamine Bo is deze kwaliteit niet meer te waarborgen. Om die reden kan Vitamine Bo het recht van herroeping na tot standkoming niet nakomen.

Levering en leveringstijd:
Vitamine Bo werkt met leverdagen van maandag tot en met zaterdag. Vitamine Bo streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden op leverdagen binnen 1 tot 3 werkdagen te leveren.
Levertijden gelden als indicatie en er kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Vitamine Bo kan op geen enkele wijze verantwoordelijke worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/ of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Van zodra te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.
Vitamine Bo heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Klant is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de producten van Vitamine Bo of FRL, op de dag van de bezorging.

Verzendkosten:
Voor bestellingen met leveradres in Nederland betaalt de klant €3,94 voor een brievenbus pakketje en €5,75 voor alles groter of zwaarder dan een brievenbuspakketje.
Voor bestellingen met leveradres buiten Nederland kan contact opgenomen worden met Vitamine Bo.

Aansprakelijkheid:
Vitamine Bo treedt op als geregistreerde trader. Vitamine Bo kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor schade door gebrek aan producten, opslag, transport of dergelijke.

Privacy:
Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij.
Wij verbinden ons ertoe de gegevens van klanten nooit door te geven aan derden.
U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@vitaminebo.nl met uw vraag tot wijziging of schrapping.

Copyright:
Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van Vitamine Bo is een copyright van toepassing. Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn. Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitamine Bo.
Indien u zonder voorafgaande toestemming gebruikt maakt van een foto van de website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

Toepasselijke recht:
Indien er moeilijkheden ontstaan tijden de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Vitamine Bo zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Nederland bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht plaats van levering of de woonplaats van de klant. De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Vitamine Bo zijn onderworpen aan Europees recht.

Actualiteit:
Vitamine Bo streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op vitaminebo.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.